”Brukarmedverkan i utveckling av programvara” – Easy Reading workshop på AAATE-2019

I år tog projektet Easy Reading en aktiv del i konferensen AAATE i Bologna. Efter tre dagar med många intressanta presentationer, diskussioner och föreläsningar om globala utmaningar för IT-baserade hjälpmedel, vill vi här summera innehållet och våra intryck från workshopen ”Brukarmedverkan i utveckling av programvara” för dig som är intresserad.

Projektet Easy Reading var värd för workshopen ”Brukarmedverkan i utveckling av programvara”, som hölls den 29 augusti 2019. Vi bjöd in olika forskningsprojekt som i just nu finansieras via EU, för att de skulle presentera sitt arbete. Det var intressant att få ta del av olika tillvägagångssätt och metoder för att personer med olika funktionsvariationer ska kunna vara delaktiga. Brukargruppen i de olika projekten varierade mycket, som t ex personer med MS (multipel skleros) till personer med svåra flerfunktionsnedsättningar. Men alla fokuserade dock på samma fråga ”Hur kan brukare vara med i alla delar av utvecklingsprocessen när produkter och service tas fram?”.

Workshopen gav stora möjligheter att samlas och dela sina erfarenheter.

Nedan presenteras några projekts tillvägagångssätt:

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning i projekt med utveckling av programvara (Easy Reading) 

Susanne Dirks (från TU Dortmund) inledde workshopen med att presentera hur personer med funktionsnedsättning är involverade i utvecklingen av projektet Easy Readings programvaror. Hon presenterade konkreta metoder och gav exempel på hur aktiv brukarmedverkan kan lyckas.

Chart with project impressions, peer-researcher working together with developers
Source: Easy Reading presentation at AAATE 2019, Project Impressions

Som slutsats tryckte hon på vikten av att brukare är med för att säkerställa nyttan med programvaran. ”Vi har gång på gång sett att vi som forskare och utvecklare antar behov hos våra brukare som är väldigt långt ifrån målgruppens verkliga behov” (Dirks, AAATE 2019). Att ta fram riktlinjer och metoder är nödvändigt för att minska negativa konsekvenser av de utmaningar som finns med brukarmedverkan i utvecklingsprojekt av programvaror.

Susanne Dirks presenting

E-inkludering för personer med kognitiva funktionsnedsättningar – inkluderande samarbete i forskning och utveckling för förbättrad kognitiv tillgänglighet (Easy Reading) 

Cordula Edler (TU Dortmund) presenterade konceptet IPAR-UCD som är grunden för brukarmedverkan i projektet Easy Reading. Tillvägagångssättet är en kombination av Inclusive Participatory Action Research (IPAR) och User-Centred Design (UCD) [brukarcentrerad design]. Konceptet IPAR-UCD inriktar sig på medforskares behov av stöd och kan hjälpa programvarudesigners och utvecklare att på ett bättre sätt möta kraven som brukare med kognitiva funktionsnedsättningar har genom en inkluderande, brukar-centrerad utvecklingsprocess. 

Edler sammanfattade med att ”Den här metoden visar att det är möjligt att involvera personer med kognitiva funktionsnedsättningar i forskning och utvecklingsprojekt – som testpersoner men också som utvecklare och idégivare”. (Edler, AAATE 2019). 

Cordula Edler presenting

Tekniska hjälpmedel för personer med stora flerfunktionsnedsättningar (INSENSION)

Projektet INSENSION fokuserar på att få en bättre förståelse av kommunikativa signaler (t ex. specifika kroppsrörelser eller ljud) från personer med stora flerfunktionsnedsättningar (PIMD) genom att använda diskreta tekniska igenkänningsverktyg. 

Projektet anordnade workshops med fokusgrupper (anhöriga, professionella vårdgivare och IKT-specialister) för att definiera användningsområden. 

Projektpresentationen handlade om de olika faserna i workshopen för att förklara hur de tog fram tre slutliga användningsområden. 

 1. Fallbeskrivning: Vem designar vi för?
 2. Problem: Vilka situationer är mest utmanande för personer med PIMD och deras vårdnadshavare?
 3. Önskat mål: Vad vill vi ha och vad behöver vi? (oavsett om det är realiserbart eller inte)
 4. Realiserbart: Hur kan vi tillämpa den här idén i verkligheten?
 5. Kritisk bedömning: Vad kan gå fel med idén? 
Flow chart of the Focus Group Workshop Phases: Persona, Problem, Dreamer, Realist and Critic
Source: INSENSION presentation at the AAATE 2019, Phases of the Focus Group Workshops

Projektet illustrerade möjligheten att senare inkludera brukare i utvecklingsprocessen för att definiera dessas specifika behov och önskningar och för att öka nyttan med produkten.  

Du kan läsa mer om INSENSION-projektet på deras webbsida: 

http://www.insension.eu/

 

Validering av tekniskt resultat av spelprogramvara baserad på en metod för delaktig forskning (ARCHES)

Syftet med projektet ARCHES är att förstå och belysa frågor som hänger ihop med kulturell tillgänglighet på museum för personer med specifika behov av tillgänglighet för sensorik och inlärning. Projektet presenterade hur de hade arbetat inkluderande med forskningsgrupper bestående av personer som hade olika preferenser vad gällde tillgänglighet. Deltagarnas input lämnades till teknikerna, som utvecklade och förbättrade ett inkluderande videospel baserad på informationen. 

Det huvudsakliga fokuset på workshopen var att beskriva svårigheterna som uppkom under utvecklingsprocessen mellan olika grupper som var delaktiga i projektet (museipersonal och tekniker samt brukare).

Trots att projektet fortfarande pågår och slutresultaten ännu inte är klara, var slutsatsen att delaktighet i praktiken leder till förbättringar i programvarudesign och utveckling. Men projektets rekommendation är att delaktighetsgrupperna bör medverka i ett så tidigt skede som möjligt, snarare än att bli introducerade i spelet då grovdesignen redan är gjord. 

Key Results Communication within the groups, museums and technology partners, and also between each other. Previous experiences with participatory research, disability, museums, games and technology. Institutional restrictions such as grant restrictions and museum marketing restrictions
Source: ARCHES presentation at the AAATE 2019, Key results/challenges of the project

Här hittar du ARCHES hemsida:

https://www.arches-project.eu/

 

Metod för delaktighet, inkluderande kontrollsystem och inkluderande bra teknik utvecklad av ingenjörsstudenter och tonåringar från en diskriminerad grupp i Mexiko

Universitetet i Bath (Storbritannien) har gjort en bedömning av ett utbildningsprojekt i Monterrey, Mexiko. Projektet hade som mål att lära ut principer för algoritmer och kontrollsystem till ingenjörsstudenter och för att främja inkludering och tillgänglighet i systemdesign. 

Metoden som användes för att utveckla delaktigt lärande var Grounded Methodology (GM), en anpassad form av Grounded Theory (GT). 

Powerpoint chart methodology: Grounded Methodology (GM) Adapted form of Grounded Theory (GT) Development influenced by participatory methods Three phased development
Source: University of Bath at the AAATE 2019, Methodoloy of the project

Alla deltagare inkluderades i utvecklings-, design- och utvärderingsprocessen. 

Projektet presenterade tre olika faser:

 • Fas 1: Lära studenter om inkluderande teknik
 • Fas 2: Utveckling av taktfulla möten och lärande i form av workshops för inkluderande kontrollsystem
 • Fas 3: Workshops med skolbarn

Trots att inga långsiktiga vinster har kunnat mätas, var slutsatsen att projektet visade på att studenterna och skolbarnen var engagerade i uppgiften att designa inkluderande teknik och relaterade kontrollsystem. De olika faserna hjälpte studenterna att lära sig olika steg för inkludering: ”Angående inkluderande teknik, så tror jag att ju enklare du gör informationen desto bättre… om du vill nå fler personer så måste du sikta på enkelhet”. (Deltagare).

 

Påbörjad innovation för en app för att bemästra fatigue för personer med multipel skleros (FACETS)

FACETS är en evidensbaserad utbildning som kombinerar energibesparing och kognitiva beteendemetoder för personer med multipel skleros. I projektet har ett team bestående av kliniker, akademiker och kommersiella utvecklare använt evidensbaserade komponenter för att utveckla innehåll i en app. 

Projektet delade med sig av sin metod för att involvera en brukargrupp i utvecklingsprocessen när det inte finns någon budget för att koda en app som prototyp för testning.

Tre viktiga steg presenterades:

 1. Genomgång av publicerad evidens
 2. Kunskap om hur interventionen ska genomföras
 3. Dialog med personer med MS och MS-specialister i sjukvården

Användarna fick titta på appens koncept och design via en pappersprototyp (se bilden nedan) vilket bekräftade behovet av en app för FACETS. Resultatet blev att ett antal funktioner kom fram som var önskvärda för målgruppen. Dock visade det sig att professionella och personer med MS inte var överens kring vissa viktiga aspekter. 

 

prototype of facets app in powerpoint
Source: Facets presentation at AAATE 2019, FACETS App as a Powerpoint Prototype

Projektet avslutade presentationen med slutsatsen ”Vi höjde vår kunskap före start innan vi utförde ”dyrbar” forskning.”

Läs mer om FACETS:

https://www.ms.org.au/support-services/education/facets.aspx

 

Programmet för workshopen

Här hittar du en lista på övriga projekt som presenterades på vår workshop: 

excerpt from the workshop program
Workshop Programme

Om du vill veta mer om något projekt, kan du ladda ner sammanfattningar på AAATE’s websida: 

Proceedings

 

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.