Konsortium

Logo AthenaAthena

ATH är ett israeliskt företag med fokus på hjälpmedel och digital tillgänglighet. Utöver FoU och teknikutveckling står ATH för expertisen vid utvecklingen av verktygen för kognitiv tillgänglighet med en bakgrund inom språkvetenskap, behandling av naturligt språk och användarcentrerad design. ATH har en ledande roll i W3C-aktiviteterna knutna till kognitiv tillgänglighet.

Dart

Logo DARTDART är en enhet inom ett universitetssjukhus och har en stark bakgrund inom utredning och stöd till personer med kognitiva och kommunikativa nedsättningar. DART för in det innovativa Concept Coding Framework (CCF) för implementering i den semantiska kunskapsbasen för att välja standardiserade eller personliga symboler, bilder, videor eller textbaserade alternativ. DART har lång erfarenhet av kliniskt arbete med målgruppen, och lång erfarenhet av forskning rörande kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning, inklusive forskning kring åldersrelaterad kommunikationsnedsättning. Eftersom DART har klinisk anknytning finns här en utmärkt miljö för att utbilda, förbereda och inkludera medforskare och att utveckla/implementera IPAR-UCD-metoden.

FunkaNu

Logo FunkaNuFunka är ett innovativt företag som är specialist på webbtillgänglighet. Företaget startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen i Sverige i mitten av 1990-talet. Funka har hög kompetens inom inkluderande och användarcentrerad teknik, till exempel för verktyg och tjänster för kognitiv tillgänglighet. Företaget arbetar även aktivt med standardisering och strategisk rådgivning kring policy för tillgänglighet i flera EU-länder. Funka har lång erfarenhet av EU-projekt, både forsknings- och utredningsuppdrag, och har ett brett internationellt nätverk.

JKU

Logo JKUJKU har lång erfarenhet av FoU och projektledningsarbete inom hjälpmedel, digital tillgänglighet, användbarhet och mjukvaruutveckling (genom deltagande i mer än 90 FoU-projekt, varav ungefär en tredjedel som koordinatorer). JKU har stor erfarenhet av användarcentrerad design baserat på universitets servicecenter för studenter med funktionsnedsättning. Detta inkluderar personal med bakgrund i humaniora och kognitionsvetenskap, samt ett tätt samarbete med ett center för psykosocial rådgivning och jämställdhet. JKU har forskare med egen funktionsnedsättning anställda och har därför stor erfarenhet av att arbeta med inkluderande forskning och utveckling. JKU är också ett nationellt kompetenscenter för ekonomi i den sociala sektorn. På JKU finns det pågående doktorandarbeten kring tillgänglig interaktionsdesign.

KI-I

Logo KI-IKI-I är en icke-statlig spin-off från JKU. KI-I har expertis inom FoU kring hjälpmedelsteknik och tillgänglighet. De ska se till att forskningsresultaten från projektet tas om hand och överförs till sektorer inom hjälpmedel och vård. KI-I leder utvecklingen av AsTeRICS-ramverket som används i projektet för spårning och interaktion. De leder också PROQUALIS, ett regionalt kvalitetsutvärderingsprojekt och har 9 personer med kognitiva funktionsnedsättningar anställda. Där utvecklas olika typer av tjänster, bland annat inkluderande forskning, vilket utgör en utmärkt miljö för att utbilda, förbereda och inkludera medforskare och att utveckla/implementera IPAR-UCD-metoden.

PIKSL

Logo PikslPIKSL är en icke-statlig ideell organisation som arbetar med att inkludera personer med kognitiva funktionsnedsättningar i arbetslivet. Den expertis kring psykosociala frågor som finns här utgör en utmärkt miljö för att utbilda, förbereda och inkludera medforskare och att utveckla/implementera IPAR-UCD-metoden.

Texthelp

Logo Texthelp

TextHelp är en ledande producent av digitala verktyg, hjälpmedel och tjänster för kognitiv tillgänglighet i Storbritannien. De har en bakgrund inom marknadsföring, implementation, spridning och ekonomistyrning. TextHelp för in verktyg och expertis för läs- och skrivaspekten inom kognitiv tillgänglighet i projektet, med:

  • Text-till-tal på över 30 språk
  • Ordboksdefinitioner på 5 språk
  • Bildlexikon på 12 språk
  • Textprediktion på 5 språk
  • Igenkänning av engelska homofona ord
  • Stavningskontroll för dyslektiker
  • Tester för lämplig textnivå (engelska)
  • Verktyg för textsammandrag
  • Igenkänning av engelska idiom

TextHelp har mer än 20 års expertkunskap inom användarcentrerad och inkluderande teknologi, inklusive expertis inom socialpsykologi, kognitionsvetenskap och kunskap om marknaden.

TU Do

Logo TU DortmundTU Do har specifik expertkunskap inom rehabiliteringsteknik och utbildning för lärare om inkludering av personer med funktionsnedsättning. Detta omfattar mångårig forskning om inkludering av personer med nedsättning av kognitiva funktioner och inlärning och därmed sammanhängande sociala, kognitiva, psykologiska och pedagogiska aspekter. Specifikt fokus läggs både på kognitiv tillgänglighet (språkteknologi och lingvistik, lättläst) och på IPAR-metoden (doktorand och flera andra FoU-aktiviteter).

W3C

Logo W3CW3C/WAI utvecklar och leder administrationen av internationellt erkända standarder, riktlinjer, tekniker och verktyg för webtillgänglighet, vilket omfattar alla aspekter av “begriplighet” för kognitiv tillgänglighet. Detta omfattar både utvidgad expertkunskap om processer för konsensus inom olika beslutsfattargrupper, t.ex. industri, forskning, användarorganisationer, statliga organ och individuella experter, liksom en stark bakgrund inom FoU och empiriska studier. W3C tillför denna kunskap till projektet och ger tillgång och underlättar samarbetet med alla relevanta arbetsgrupper för kognitiv tillgänglighet.