Arbetspaket

Arbetspaket 1: Utveckling och tillämpning av metoden IPAR-UCD-metoden

Utveckling av arbetssättet IPAR-UCD (Inclusive Participatory Action Research) för forskning och utveckling om designbaserad forskning. Konceptet IPAR, som tas emot med växande intresse och tillämpas inom flera områden handlar om att låta användaren vara delaktig i alla delar när en tjänst eller ett koncept ska tas fram. En annan metod är användarcentrerad design som innebär att utvecklingen utgår från behoven hos användaren. Dessa två metoder kommer att användas i projektet vid teknikutveckling, gränssnittsdesign och för att utveckla forskningssätt, metoder och IT-baserade verktyg för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

 

Arbetspaket 2: Innovativa gränssnitt

Utveckling av anpassningsbara personliga användargränssnitt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. När användaren behöver det eller aktivt väljer det, anpassas gränssnittet och innehållet tillfälligt/lokalt i ett format som passar, till exempel:

 • Enklare format/struktur
 • Andra layouter
 • Översättning/presentation på enkelt språk/lättläst/med symboler
 • Annotering/alternativ (till exempel synonymer, bilder, videor, foton)

Dessa anpassade gränssnitt kommer att hjälpa personer med kognitiva funktionsnedsättningar (men också alla som enklare vill kunna ta del av nya och okända områden och använda sin egen specifika vokabulär och stil) att få

 • enklare
 • effektivare
 • personanpassad
 • självvald och oberoende tillgång till digitalt innehåll

access to digital content.

Arbetspaket 3: Spårning och analys

Utveckling av spårningsteknik som använder sensorer (ögonspårning, Microsoft Kinect etc.) och till exempel pekningar, musrörelser och tangenttryck för att upptäcka och förstå hur användaren upplever olika situationer (t.ex. uppmärksamhet, stress, förvirring).

 

Arbetspaket 4: Profilering och kunskapsbas

Detta arbetspaket är huvudsakligen inriktat på att:

Utveckla en modul för individuella användarprofiler och en kunskapsbas som:

 • avspeglar en persons kognitiva förmågor
 • integrerar och uppdaterar parametrar om användarbeteende i realtid
 • innehåller en administratörsdel som ger användare och stödpersoner möjlighet att påverka och anpassa systemet

Definiera ett system som kan matcha krav på förenkling av innehåll och av gränssnitt för applikationer och ”Sakernas Internet”, i kombination med den användarprofil som har den mest lämpade kombinationen av verktyg som förenklar innehållet.

Arbetspaket 5: Automatisk översättning/annotering/anpassning av innehåll och användarinteraktion

Implementering av tjänster som förser gränssnittet med alternativt format och presentation av innehållet.

 1. Manuell översättning/annotering/anpassning med hjälp av funktioner i en administratörsdel
 2. Minst 10 verktyg för automatisk översättning/annotering/anpassning av innehållsstruktur och layout ska implementeras, baserat på noggranna studier av befintliga verktyg:
 • Innehållsförenkling
 • TexthelpEasy
 • Symbolannotering
 • Videor
 • Bilder/symboler
 • Layout/struktur
 • Text-till-tal
 • JSON funktioner för användaranpassning

Arbetspaket 6: Ramverk för tjänster i Easy Reading

Målsättning: Utveckling av ett anpassningsbart och justerbart ramverk för anpassat digitalt innehåll. Det ska vara robust, flexibelt och kvalitetsgranskat och omfattar att:

 • Säkerställa att det är implementerat och distribuerat i ett flertal miljöer.
 • Integrera användarbehov, interaktions-widgetar, verktyg, APIs och spårnings- och analyssstöd i samverkan med personer med kognitiva svårigheter (se IPAR-UCD metoden).
 • Kunna starta stödfunktioner som användaren själv har aktiverat eller automatiskt baserat på spårning. När användaren lärt sig och blivit van vid innehållet och interaktionen, kommer också systemet att lära sig och anpassa sig till profilen, och minska, ändra eller öka stödet.
 • Kontinuerligt arbeta för att ramverket ska börja användas i olika sammanhang för att det ska komma till största möjliga nytta och få möjlighet att vidareutvecklas
 • Integrera olika standarder och tillämpningar

Arbetspaket 7: Riktlinjer för kognitiv webbtillgänglighet

Målsättning: I Europa följs W3C-standarder för att utveckla webbinnehåll. W3Cs standard för tillgänglighet, WCAG, har antagits av kommissionen och medlemsstaterna som bas för kravspecifikationer och handlingsprogram för digital tillgänglighet. Genom att göra vårt ramverk kompatibelt med W3C-standarder visar vi att det bästa sättet att utveckla professionellt webbinnehåll är genom att göra det kompatibelt med Easy Readings ramverk. Detta omfattar att:

 1. Bygga det semantiska protokollet så att information kan överföras på rätt sätt
 2. Främja användandet av standarden genom att integrera med standarder för tillgängligt webbinnehåll som antagits i Europa (WCAG) och WCAGs riktlinjer i ”Cognitive Accessibility Task Force” utarbetade av W3C Accessibility Guidelines Working Group (AG WG) och stödja de tekniker som anges i tillgänglighetsstandarder i Europa
 3. Integrera i nya standarder för personanpassning
 4. Integrera i HTML (om möjligt)
 5. Integrera i andra närliggande W3C-standarder
 6. Främja utbildning och spridning

Arbetspaket 8: Integritet, säkerhet, etik

Den övergripande målsättningen med detta arbetspaket är att problem knutna till integritet, säkerhet och etik identifieras, undviks och minskas i alla projektets delar och aspekter. Vi ska skapa ett ramverk för att kunna vägleda teknikutvecklingen inom detta område genom att förankra etiska hänsynstaganden redan under utvecklingsprocessen.
Huvudaktiviteterna är:

 • Fastställa nödvändiga krav för att säkra integritet, säkerhet och etik genom hela projektet.
 • Säkerställa att kraven är införda i de tekniska lösningarna redan från början.
 • Föreslå, implementera och säkra åtgärder och kontroller för att identifiera och minska risker relaterade till integritet, säkerhet och etik under användartestningarna.

Vi kommer att sammanställa ett dokument med alla hänsynstaganden vi behöver göra gällande säkerhet, integritet och etik och hur de ska efterlevas. De kommer att följas i specifika aktiviteter i alla arbetspaket på grund av hur betydelsefulla de är för att slutprodukten ska bli accepterad och därmed projektet som helhet. WP8 ska agera ombudsman för de användare som berörs, t.ex. för att hantera oväntade frågor som rör integritet, säkerhet eller etik

Arbetspaket 9: Spridning och kommunikation

Den huvudsakliga målsättningen med detta arbetspaket är att främja införandet. Om produkten inte sprids och införs kommer dess sociala och ekonomiska potential inte att kunna förverkligas. Följande punkter kommer att göra det möjligt för oss att nå målsättningen:

 • Applikationerna i “Easy Reading” kommer att erbjudas fritt för slutanvändare med kognitiva funktionsnedsättningar som är EU-medborgare. Detta ligger i linje med europeiska mål. Det kommer också att göra det möjligt för de olika applikationerna som tas fram i projektet att komma in på marknaden och därmed i längden påverka infrastrukturen. Det kommer dock endast att bli möjligt om personer med kognitiva nedsättningar, inlärningssvårigheter och äldre användare får tillgång till applikationerna och stöd för att använda dem. Detta arbetspaket ska verka för att sprida applikationerna till åtminstone en miljon slutanvändare och se till att de uppskattar att använda den.
 • Stödja utvecklare och företag och sprida användning av ramverket och dess potential till dessa marknader.
 • Uppmuntra till ytterligare utveckling och forskning.

Detta arbetspaket ska samordna vetenskaplig publicering samt andra publikationer, workshops och informationsmaterial (broschyrer, närvaro i sociala medier och onlinepublikationer, flygblad, filmer). Spridning och information om projektets status och dess huvudresultat och utveckling ingår också här. Spridningen kommer att skapa medvetenhet hos andra aktörer, både inom industrin, akademiska intressegrupper och beslutsfattare, och främja samarbete mellan dessa och konsortiet.

Arbetspaket 10: Projektledning

Projektledningen syftar till att säkerställa effektiviteten i de planerade aktiviteterna, genomföra projektets mål enligt tidsplan, budget och de fastställda kvalitetsstandarderna, och att harmonisera projektresultaten (med hjälp av riskhantering och beredskapsplanering).