Struktur

Projektet består av 10 arbetspaket (här förkortat WP). Allt arbete med projektledning och samordning av alla andra arbetspaket sköts i arbetspaket 10.

Projektet inleds med utveckling av den inkluderande deltagarfokuserade forskningsmetoden (WP2). Användare med kognitiv funktionsnedsättning kan därmed medverka aktivt inom design, forskning och utveckling i de andra arbetspaketen. Metoden kommer att vidareutvecklas och testas i arbetspaket 3, där vi utformar och validerar nya innovativa gränssnitt som förbättrar tillgängligheten till webbinnehåll, applikationer och ”Sakernas Internet”. I WP 3 identifierar vi därmed behoven av stöd för att förstå webbinnehåll och hur dessa stöd ska presenteras för den individuella användaren.

Resultaten från WP3 behövs för att kunna skapa automatiska eller manuella annoteringar, anpassningar och översättningar av innehåll och gränssnitt (WP4). I WP4 utvecklas infrastrukturen och de tjänster som behövs för att automatiskt omvandla innehåll till ett annat och mer lättbegripligt format. Resultaten från WP3 används också som input till arbetspaket 5 eftersom de behövs för att bygga upp användarprofilerna. I WP5 utvecklas tjänster för att ta reda på hur svårt användaren verkar ha att förstå och navigera på sidan och därmed kunna erbjuda en passande lösning.

I WP6 kommer det att skapas en infrastruktur för att integrera de tjänster som utvecklats i WP3, WP4 och WP5. Vi planerar att använda standardwebbläsare och utveckla plugin till dem, eller mobilapplikationer för Android och iOS. Lösningarna som utvecklas i … blir ett test av ramverkets funktionalitet och flexibilitet. Ytterligare individanpassningar i form av ”lager” kommer att utvecklas beroende på resultaten från WP2 och COGA roadmap.

WP7 ska säkerställa att infrastrukturen och det semantiska stödet får så stort genomslag som möjligt genom att integrera projektresultaten i W3C-standarden för hur webbinnehåll ska designas. Eftersom användarprofilerna innehåller mycket känslig data kommer personintegritet, säkerhet och etik (WP8) att vara av största vikt genom hela projektet. Data kommer att hanteras på ett säkert sätt och användaren ska kunna kontrollera vilka personliga uppgifter som används och hur de lagras.

WP9 omfattar slutligen spridning och användning av resultaten, och vilka framsteg som gjorts i projektet.

Fullständig lista av arbetspaket:

  • Arbetspaket 1: Utveckling och tillämpning av IPAR-UCD-metoden
  • Arbetspaket 2: Innovativa gränssnitt
  • Arbetspaket 3: Spårning och analys
  • Arbetspaket 4: Profilering och kunskapsbas
  • Arbetspaket 5: Automatisk översättning/annotering/anpassning
  • Arbetspaket 6: Ramverk för tjänster I Easy Reading
  • Arbetspaket 7: Riktlinjer för kognitiv webbtillgänglighet
  • Arbetspaket 8: Integritet, säkerhet, etik
  • Arbetspaket 9: Spridning och kommunikation
  • Arbetspaket 10: Projektledning